روزهاي گرم تابستان فرارسيده و يخ هاي قطور تنهايي دارد آب مي شود. آفتاب داغ جايي براي فسردگي باقي نمي گذارد. خورشيد هميشه دوست مهرباني است.اين غزل قديمي را از من بخوانيد:

گفتند طي شده است زمستان؛ دروغ بود

گنجشكهاي مرده! بهاران دروغ بود

از ارتفاع خشك درختان كلاغ ها

فرياد مي كشند كه باران دروغ بود

گمراه اگر شديم به تدبير خود شديم

اين ها كه بسته ايم به شيطان دروغ بود

يا ما نهال خرم خلقت نبوده ايم

يا وعده هاي شوكت انسان دروغ بود

بيهوده انتظار تهمتن كشيده ايم

افسانه بود رستم دستان ، دروغ بود

لینک نوشته