دم همشهري پر دود و دم مان گرم كه با صداي گرفته اما پر هيبتش  فرياد مي زند كه :

 

اي درختان عقيم ريشه تان در خاك هاي هرزگي مستور

يك جوانه ي ارجمند از هيچ جاتان رست نتواند

اي گروهي برگ چركين تار چركين پود

 يادگار خشك سالي هاي گردآلود

هيچ باراني شما را شست نتواند ...

 

 

لینک نوشته