اين شعر را خودم خيلي دوست دارم. تا نظر خواننده احتمالي آن چي باشد:

 

آخرين قصه

آخر اين قصه ، چشم هايت را ببند

فردا كه بيدار شدي

صبح شده است .

 

لینک نوشته