يا اينترنت ما مشكل دارد يا اين سايت پرشين بلاگ در هر صورت ما با اجازه ، به بلاگفا نقل مكان كرديم.

آدرس جديد من :

ahmadifard85.blogfa.com

لینک نوشته

       

عصر پنج شنبه اين هفته را ميمهان صفاي " نور محمد درپور" بوديم. پس از كلي پرس و جو از اين طرف و آن طرف، نشاني اين استاد مسلم موسيقي مقامي را در روستايي دور افتاده در 15 كيلومتري مرز ايران و افغانستان پيدا كردم . روستايي مثل همه روستاهاي تربت جام. با آفتاب گرم و بادهاي خشك. حرف هاي حاجي نور محمد درپور مثل صدايش روشن است و مثل ضرب آهنگ دوتارش به دل مي نشيند. حاجي نور محمد از عرفان گفت و اين كه نبايد ساحت موسيقي را به اشعار نازل آلود . اين كه مقام ها مجرد از شعرهايشان هستند . اين كه براي اجراهاي جاودانه بايد فناي في ا... بود. فرصت هم كلامي با حاجي نور محمد درپور فرصت هم كلامي با قلندري بي ادعاست كه از پنجره كوچك اتاقش دنيايي از معرفت و دانايي و هنر را به تماشا نشسته است.  

 

لینک نوشته
       

آن طور دولت آبادي مي گويد گل ممد كلميشي در سالهاي عصيانش، مادري نداشته كه بعدها بر مرگ پسرش مويه كرده باشد. آن بيتهاي ساده و سوزناك، صداي همه مادراني است كه شبهاي دراز تاريخ بر مرگ فرزندانشان مويه كرده اند.

 

صد بار گفتم همچي مكن ننه گل ممد

زلفاي سيار قيچي مكن ننه گل ممد

صد بار گفتم پلو مخور ننه گل ممد

ور دور كوها تو مخور ننه گل ممد

حالا كه دورون دورونه ننه گل ممد

اسب سيات د جولونه ننه گل ممد

اي جولونا هميشه نيس ننه گل ممد

اسب سيات د بيشه نيس ننه گل ممد

كو جرق و جرق شمشيرت ننه گل ممد

كو درق و درق هف تيرت ننه گل ممد

كو اتاقت كو اجاقت ننه گل ممد

كو براراي قلچماقت ننه گل ممد

او تخ مرغاي لاي نونت ننه گل ممد

آخر نرف نوش جونت ننه گل ممد

قد بلندت شيوه رف ننه گل ممد

زن قشنگت بيوه رف ننه گل ممد

بم مين ايل كلميشي ننه گل ممد

گفتم آخر كشته ميشي ننه گل ممد

 

 

لینک نوشته
       

 پرنده باز آمد

و شاخه زيتوني در منقار داشت

و ستاره اي شش پر، قلبش را دريده بود

 

سوگند به انجير و زيتون

و شباني كه از كوهي مقدس فرود مي آيد

كه خواهد شد آن چه نوشته شده است در كتابي روشن

 

به سرزمين مبارك قسم

و پيامبري امين كه نماز گزارد

رو به سجده گاهي در دور ترين جاي

كه روز وعده داده شده نزديك است

كه كودكان با سنگي در مشت به دنيا مي آيند

و مي چرخانند فلاخني را

كه از نياي باستاني شان باقي است

پس به درستي كه سپاه خداوند غلبه خواهد كرد

 

لینک نوشته